Værgemål 

Værgemål

Kontaktpersoner

Advokat Jens Fuglsang Christensen
Advokat Christina Ruby

Hvad er værgemål?

Værgemål kan iværksættes for at beskytte voksne, der på grund af helbredsmæssige forhold ikke er i stand til at varetage deres egne økonomiske og/eller personlige anliggender. I stedet udpeges en værge til at handle på personens vegne. 
Alle børn og ugifte unge under 18 år har også en værge, forældremyndighedsindehaveren, til at varetage deres økonomiske forhold.

Typer af værgemål

For personer, der er fyldt 18 år, kan der iværksættes værgemål. Værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendigt. 

•    Økonomisk værgemål: Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender. 

•    Personligt værgemål: Værgemålet kan også begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender. 

•    Fratagelse af den retlige handleevne, umyndiggørelse: Et økonomisk værgemål kan, hvis det er nødvendigt for at beskytte personen, suppleres med en fratagelse af personens retlige handleevne. Det betyder, at personen umyndiggøres. Har en person fået frataget den retlige handleevne, kan vedkommende f.eks. ikke stemme til et folketingsvalg.

Retsvirkningerne af værgemål

Værgen handler på den pågældendes vegne i anliggender, der er omfattet af værgemålet.

Det er Statsforvaltningen, der udpeger en værge. Ofte bliver et familiemedlem beskikket som værge. Kan familien ikke blive enige om, hvem der skal være værge, eller hvis ingen ønsker at påtage sig hvervet som værge, udpeger Statsforvaltningen en værge blandt en gruppe af faste værger, hvilket typisk kan være en advokat.

Værgen er under tilsyn af Statsforvaltningen og skal overholde en række regler i værgemålslovgivningen.
 

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi rådgiver om alle forhold inden for værgemålsretten, herunder:
 
• Værgens rettigheder og forpligtelser
• Muligheder for gaver og eksempelvis arveforskud
• Regnskabsaflæggelse til Statsforvaltningen
• Hvilke beslutninger, der kræver godkendelse af Statsforvaltningen
• Værgens ret til at disponere
• Regler om forvaltning af formue
• Midlertidige værgemål
• Muligheder for at fravige regler i forbindelse med gaver og friarv

Hos Brockstedt-Kaalund er Jens Fuglesang Christensen udpeget som fast værge af Statsforvaltningen. Endvidere har advokat Marie Rud Hansen tidligere været ansat i Civilstyrelsen, Justitsministeriet, som har det øverste tilsyn med værgemål, og som er klageinstans for Statsforvaltningernes afgørelser. 

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!