Nyheder

Afgørelse om konkurskarantæne og groft uansvarlig adfærd

Advokat Ole Larsen fra Brocksted-Kaalund har som beskikket advokat for en direktør i et konkursbo ført en konkurskarantænesag ved Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling og Østre Landsret om, hvorvidt direktøren skulle pålægges konkurskarantæne eller ej.
 

Den konkrete sag

Sagen vedrørte situationen, hvor et selskab var blevet taget under konkursbehandling efter at Erhvervsstyrelsen den 13. november 2013 havde begæret selskabets tvangsopløst. Selskabet havde undladt at indberette og afregne moms, A-skat, AM-bidrag og selskabsskat, hvorved SKAT antageligt havde lidt et tab på ca. kr. 25.700.000. Det lykkedes ikke kurator at komme i kontakt med direktøren eller modtage selskabets regnskabsmateriale, men det kunne udledes ud fra selskabets kontoudtog, at driften måtte være ophørt den 31. oktober 2012, og at SKAT’s tilgodehavende vedrørte perioden 1. august 2011 til 30. juni 2012. Som følge heraf begærede kurator, at direktøren skulle pålægges konkurskarantæne, og i forbindelse hermed beskikkede Sø- og Handelsretten advokat Ole Larsen som advokat for direktøren.

Sagen for Sø- og Handelsretten

Advokat Ole Larsen påstod direktøren frifundet under henvisning til, at den relevante periode for bedømmelse af konkurskarantæne var fra den 13. november 2012, som var 1 år før Erhvervsstyrelsens begæring om tvangsopløsning, og at direktørens eventuelle kritisable adfærd dermed var sket tidligere end et år før fristdagen.
Sø- og Handelsretten fandt det imidlertid rimeligt at pålægge direktøren konkurskarantæne under henvisning til, at den groft uforsvarlige adfærd efter omstændighederne også omfatter adfærd, der ligger tidligere end 1 år før fristdagen. Kendelsen blev herefter af advokat Ole Larsen kæret til Østre Landsret.
 

Østre Landsrets endelige afgørelse

Østre Landsret omgjorde Sø- og Handelsrettens kendelse og lagde til grund, at SKAT’s krav var opstået i perioden fra den 1. august 2011 til den 30. juni 2012, og dermed mere end et år før fristdagen, og udtalte at det forudsættes, at den groft uansvarlige adfærd skal have fundet sted senere end et år før fristdagen.
Østre Landsrets afgørelse fastslår tre betingelser for, at en person kan pålægges konkurskarantæne.
Den første betingelse for at pålægge konkurskarantæne er, at kurator begærer det. Dernæst er det en betingelse, at den, der begæres pålagt konkurskarantæne, senere end et år før fristdagen eller dagen for beslutningen om tvangsopløsning, har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed. For det tredje er det en betingelse, at den pågældende har handlet groft uforsvarligt i sin ledelse af virksomheden og at den groft uforsvarlige adfærd har fundet sted senere end et år før fristdagen eller dagen for beslutningen om tvangsopløsning.
Herudover viser afgørelsen, at en kurator må give meddelelse til rette myndighed i tilfælde af kritisable forhold tidligere end et år før fristdagen eller dagen for beslutningen om tvangsopløsning (jf. konkurslovens § 110, stk. 4).

Kontakt os om sagen

Her kan du læse en anonymiseret version af kendelserne fra Sø- og Handelsretten og Østre Landsret.
Har du spørgsmål til sagen kan du skrive til Ole Larsen, ola@bklaw.dk eller Andreas Brødsgaard Schnoor, abs@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!