Nyheder

Er corona-pandemien force majeure?

Coronavirussen har de seneste måneder spredt sig over stort set hele verden, og særligt efter nedlukningen af Danmark fra den 16. marts 2020, står mange virksomheder i en situation, hvor indgåede kontrakter ikke længere kan overholdes, fordi varer muligvis ikke kan nå frem til forarbejdning eller et planlagt videresalg. Udbruddet af coronavirussen kan derfor både påvirke købere og/eller sælgere af varer og tjenesteydelser. Det er derfor vigtigt at klarlægge, hvordan virksomhederne er stillet juridisk både for så vidt angår nye og allerede indgåede kontrakter, hvis en af deres medkontrahenter ikke har mulighed for at overholde kontrakten, for så vidt angår det leveredes omfang, leveringstidspunktet mv.

I dansk ret er udgangspunktet, at en køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger blandt andet i form af ophævelse og erstatning, hvis sælger ikke kan levere i overensstemmelse med en indgået aftale.

Hvis der foreligger en force majeure situation, kan sælger imidlertid være ansvarsfri. Det relevante spørgsmål er derfor, om den nuværende situation med coronavirus, kan karakteriseres som force majeure og dermed fritage parterne for den indgåede kontrakt og et eventuelt erstatningsansvar.

Hvad er force majeure?

Force majeure defineres som en uforudsigelig, udefra kommende begivenhed uden for parternes kontrol, som forhindrer en part i at opfylde sin forpligtelse, og som følge heraf fritager parten for det juridiske ansvar. For at være omfattet af force majeure er det desuden en betingelse, at begivenheden ikke kan afværges, og at begivenheden skal umuliggøre opfyldelsen af parternes forpligtelse enten midlertidig eller permanent.

Det er parten, som ønsker at påberåbe sig force majeure, som har bevisbyrden for, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Parternes kontraktgrundlag

I parternes kontrakter indsættes der ofte en bestemmelse omkring force majeure, der oplister eller kvalificerer, hvad der ifølge kontrakten omfattes som force majeure. Hvis der i aftalegrundlaget ikke er indsat en bestemmelse, som medtager epidemier eller lignende som en force majeure udløsende begivenhed, er det usikkert, om coronavirussen kan påberåbes som ansvarsfritagende begivenhed. Det vil dog bero på en konkret vurdering af bestemmelsens ordlyd, om Coronavirussen vil kunne anses som en force majeure udløsende begivenhed. Retspraksis har generelt fortolket force majeure meget restriktivt, og de danske domstole har endnu ikke afsagt en dom om, hvorvidt pandemitilfælde kan anses som en force majeure udløsende begivenhed.

Hvis kontrakten ikke indeholder bestemmelser om force majeure, vil spørgsmålet om, hvorvidt force majeure kan påberåbes afhænge af, hvilket lands lov, der finder anvendelse på kontrakten. Hvis dansk ret finder anvendelse, gælder force majeure som en generel retsnorm, hvorefter 3 betingelser skal være opfyldt før force majeure kan anses for at foreligge:

1. Opfyldelse af aftalen skal være umulig. Denne betingelser betyder, at parten, som ikke kan levere den aftalte ydelse, har pligt til at afsøge alle mulige og tilgængelige måder at opfylde aftalen på.Hvis man f.eks. kan opfylde kontrakten ved at levere en anden vare end den, der nu ikke længere kan fremskaffes, eller hvis aftalen kan opfyldes med ydelser andetsteds, så foreligger der ikke umulighed og dermed heller ikke force majeure.       

Dette gælder også, selv om det vil påføre parten store omkostninger eller være direkte urentabelt at opfylde aftalen. Det forhold, at det bliver dyrere at opfylde aftalen end forventet, er derfor ikke det samme som, at opfyldelsen er umulig.

2. Forholdene, som begrunder partens forhindring i at opfylde kontrakten, må ikke have været forudsigelig på det tidspunkt, hvor handlen blev indgået.Hvis aftalen er indgået før WHO’s officielle erklæring af coronavirus som en international sundhedskrise (30. januar 2020), vil denne betingelse som udgangspunkt være opfyldt.

Hvis aftalen først er indgået efter dette tidspunkt, burde parterne som udgangspunkt kunne forudse, at der kunne opstå problemer med leveringen. I sådanne tilfælde kan det være vanskeligt for den part, som ønsker at påberåbe sig force majeure, at få anerkendt coronavirus som ansvarsfritagende for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, fordi betingelsen om en uforudsigelig hændelse formentlig ikke vil være opfyldt.

3. Hvis ovenstående to betingelser er opfyldt, gælder der forsat en underretningspligt overfor medkontrahenten. Påberåbelsen af force majeure forudsætter derfor, at man har informeret sin medkontrahent om vanskelighederne med at opfylde aftaler så hurtigt som muligt. Hvis denne underretningspligt ikke iagttages, kan muligheden for påberåbelse af force majeure fortabes, og man kan ifalde erstatningsansvar.

Fremtidige kontrakter

For fremtidige aftaler bør det overvejes at tage specifikt stilling til, om epidemier, pandemier og deraf følgende indvirkning på produktion, levering eller anden opfyldelse under aftalen skal kunne anses som en force majeure-udløsende omstændighed. 

Parterne bør derudover overveje at indsætte en selvstændig bestemmelse, som forholder sig til reguleringen af den nuværende situation efter coronavirus-udbruddet.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål omkring force majeure eller behov for hjælp til en konkret sag, er du velkommen til at kontakte advokat Michael Viborg Rasmussen på tlf. 69 13 71 55 eller e-mail mvr@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!