Nyheder

​Samlet overblik over hjælpepakker til danske virksomheder

I forbindelse med COVID-19 bliver der fra politisk side taget initiativer til brug for at hjælpe danske virksomheder gennem krisen og for at undgå, at for mange lønmodtagere mister deres arbejde.
 
Da de mange tiltag kan være en jungle at finde rundt i for mange virksomhedsejere og lønmodtagere, er der her samlet et overblik over de hjælpepakker, der foreløbigt er lavet.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at virksomhederne ikke vil kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger, der er indført som følge af coronavirussen.
 
Foreløbigt er der følgende økonomiske tiltag:

 • - Hjælpepakke af 19. marts 2020, der bl.a. skal kompensere private virksomheder/selvstændige
 • - Hjælp til arrangører
 • - Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked
 • - Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat
 • - Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige
 • - Garantiordning 

Hjælpepakke af 19. marts 2020

Regeringen har den 19. marts 2020 landet en stor aftale med alle partier i Folketinget. Formålet med aftalen er at hjælpe de virksomheder, der er hårdt presset på grund af COVID-19.
 
Der er tale om en omfattende hjælpepakke, der omfatter følgende tiltag:

 • - Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
 • - Kompensation til selvstændige og freelance
 • - Øget adgang til eksportkredit
 • - Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger
 • - Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
 • - Rejsegarantifonden styrkes
 • - Lempelige adgang til dagpenge og sygedagpenge
 • - Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge 

Virksomheden vil skulle afgive en tro- og love-erklæring til brug for at få udbetalt kompensation og skal samtidigt sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang. På den måde er der åbnet op for en hurtig udbetaling. Som led i ordningen vil der kunne ydes 80% støtte til udgiften for revisorpåtegningen, hvis ansøgningen udløser kompensation.   
 
Som en del af hjælpepakken ydes der økonomisk kompensation til de virksomheder, der oplever markant nedgang i deres omsætning som følge af COVID-19 og de tiltag, der gennemføres for at undgå spredning af coronasmitten.
 
Der er lagt op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

 • 80% dækning, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 • 50% dækning, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
 • 25% dækning, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60% 

For de virksomheder, der er blevet pålagt at lukke, f.eks. frisører, restauranter, barer mv., vil virksomheden blive kompenseret med 100% af de faste udgifter.
 
Derudover er der også i hjælpepakken lagt op til kompensation til selvstændige og freelancere, som oplever minimum 30% fald i deres omsætning. Kompensationen vil udgøre 75% af det forventede omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer. Det er en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned. For selvstændige og freelancere gælder det, at du i 2019 skal have haft en B-indkomst på minimum 180.000 kr., samt at du ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.
 
Hjælpepakken kører i 3 måneder. Når perioden er udløbet vil der ske kontrol og en efterregulering svarende til det aktuelle tab. Der vil maks. kunne opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed.
 
Foruden ovenstående tiltag er parterne også enige om en række andre tiltag:

 • - Som en særlig hjælp til små og mellemstore eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution  i EKF – Danmarks Eksportkredit, der skal bane vejen for nye lån for kr. 1,25 milliarder.
 • - Rammen for statsgaranterede låneordninger forhøjes. Dette gælder både for små, mellem og store virksomheder. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt kr. 25 mia. kr., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5. mia. kr., hvilket vil facilitere i udlån på op til i størrelsesordenen 25. mia. kr.  
 • - Offentlig indkøb skal være med til at understøtte virksomheder.
 • - For at hjælpe rejseselskaberne gennem COVID-19-krisen vil Rejsegarantifonden blive styrket med en statslig garanti på kr. 1,5 mia. kr.
 • - Der vil blive givet lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende periode.
 • - For elever og studerende, der har udsigt til at miste deres job, vil studerende og elever på ungdomsuddannelser nu få mulighed for at optage ekstra SU-lån for op til kr. 6.338 pr. måned udover de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder. 

Hjælp til arrangører

Som en del af regeringens økonomiske hjælpepakke fra 10. marts 2020 kan arrangører få økonomisk kompensation, hvis de i marts måned 2020 har aflyst eller udskudt arrangementer med over 1.000 deltagere og arrangementer med under 1.000 deltagere, der er målrettet særlige risikogrupper, herunder ældre eller helbredsmæssigt sårbare.
 
Det er på nuværende tidspunkt under afklaring, om rammerne for ordningen skal justeres.
 
Kompensationen dækker over en række forskellige tab, f.eks. indtægter fra billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv.
 
Ansøgningen skal ske digitalt via Erhvervsstyrelsen, og det forventes, at Erhvervsstyrelsen er klar til at modtage ansøgninger den 20. marts 2020.  
 
Arrangører, der ønsker at gøre brug af ordningen, skal være opmærksom på, at arrangøren ikke både kan få kompensation for tabte indtægter af Staten og ens forsikring.
 
Hvis ordningen er relevant for din virksomhed, bør du allerede nu undersøge, om din forsikring dækker.
 
Det er på nuværende tidspunkt uvist om ordningen bliver forlænget de kommende måneder.

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Staten yder midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal af medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige de pågældende som følge af COVID-19.
 
Ordningen gælder for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt af krisen og ramt som følge af COVID-19, og som står over for at varsle afskedigelser for minimum:

 • - 30% af virksomhedens personale eller
 • - mere end 50 ansatte 

Virksomheden har fortsat pligt til at betale fuld løn i perioden til medarbejderne, og virksomheden skal være opmærksom på, at Staten yder følgende kompensation:

 • - For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
 • - For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90%, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder. 

Ordningen gælder også, hvis virksomheden kun har 1 ansat.
 
Kompensationen gælder fra og med 9. marts til 9. juni 2020.
 
Det forventes, at der åbnes for ansøgninger i uge 13.

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat for april, maj og juni bliver midlertidigt forlænget med 4 måneder. Virksomhederne skal være opmærksom på, at udskydelsen kun gælder betalingen og ikke indberetningen.
 
Fristerne for betaling af B-skat for april og maj 2020 er midlertidigt forlænget med 2 måneder.

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Der er indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige for visse typer fravær på grund af COVID-19.
 
Regler betyder, at en arbejdsgiver/selvstændig erhvervsdrivende vil kunne få refusion fra første fraværsdag vedrører fravær, der relaterer sig til COVID-19. Den udvidede adgang gælder i perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Garantiordning

Der er pr. 18. marts 2020 etableret en garantiordning, der skal give store virksomheder mulighed for at få en statsgaranti på 70% af bankens nye udlån til at dække omsætningstab på grund af COVID-19.
 
For at være omfattet af ordningen skal virksomheden have oplevet eller forvente et omsætningstab på over 30% som følge af COVID-19.
 
Derudover er konkrete regler for garantiordningen for små og mellemstore virksomheder stadigvæk under udarbejdelse.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Nicolas Mikkelsen på tlf. 21 53 95 18 og e-mail nmi@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!