Nyheder

Kontant ejendomsværdi +/- 15 % gælder stadig – også ved familieoverdragelser

I 2016 slog Højesteret fast, at du som arving har ret til at arve en fast ejendom til en værdi på 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, medmindre der foreligger ”særlige omstændigheder”. 
Dommen fra Højesteret vedrører arv af fast ejendom - men reglen er nu blevet bekræftet igen efter en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Den nye sags nærmere omstændigheder

En skatteyder havde købt en fast ejendom i september 2015. Købesummen udgjorde 61,75 mio. kr.
Umiddelbart efter overtagelsen overdrog skatteyderen ejendommen til 4 børn og børnebørn. Købesummen blev ved denne overdragelse aftalt til 32 mio. kr., hvilket svarede til den offentlige vurdering med fradrag af 15 %. Skatteyderen overdrog dermed ejendommen med et tab på knap 30 mio. kr. Dette tab modregnede skatteyderen i en skattepligtig gevinst på en anden ejendom solgt samme år. Købesummen på 32 mio. kr. blev berigtiget ved 4 gaver á 70.000 kr. til de 4 købere og udstedelse af gældsbreve på restkøbesummen på ca. 31,7 mio. kr. 

Skat fastsatte imidlertid købesummen til ca. 62 mio. kr. svarende til anskaffelsessummen og afkrævede derfor børnene gaveafgift af yderligere ca. 30 mio. kr.
Skat begrundede afgørelsen med, at værdiansættelsescirkulæret af blandt andet fast ejendom alene er vejledende, og at der var et åbenlyst misforhold mellem anskaffelsessummen – som modsvarede handelsværdien på ca. 62 mio. kr. og overdragelsessummen til børnene på 32 mio. kr.
Skat henviste til Højesteretsdommen fra 2016 om arv af fast ejendom...
I Højesteretsdommen argumenterede Højesteret for det faktum, at værdiansættelsescirkulæret ikke kan anvendes, når der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Skatteyderen fik medhold i Landsskatteretten

Skatteyderen klagede til Landsskatteretten og gjorde gældende, at Skats afgørelse var i strid med fast administrativ praksis. Supplerende gjorde skatteyderen gældende, at det er Skat, der efter fast praksis bærer risikoen for, at den offentlige vurdering er fejlbehæftet. Skatteyderen supplerede og argumenterede for, at Skat derfor også måtte bære risikoen for, at Skatteministeriet har suspenderet ejendomsvurderingerne.
 
Landsskatteretten gav skatteyderen medhold og oplyste samtidig, at der ikke var oplysninger om ændringer i ejendommens faktiske eller retlige situation siden seneste ejendomsvurdering.
 
Skat skulle derfor acceptere overdragelsesprisen til 32 mio. kr. - med mindre der, som anført af Højesteret, forelå særlige omstændigheder.
 
Landsskatteretten fastslog endvidere, at det ikke kan betragtes som en særlig omstændighed, at ejendomsvurderingen var suspenderet af Skatteministeriet, og at den faktisk konstaterede handelsværdi på godt 62 mio. kr. i forhold til en overdragelsessum på 32 mio. kr. heller ikke udgjorde en særlig omstændighed.
 
Afgørelsen fra Landsskatteretten bekræfter egentlig kun gældende ret.

Du kan læse afgørelsen fra Landsskatteretten her...

Udskydelse af ejendomsvurderinger

Skatteministeriet har nu udskudt ejendomsvurderingerne til 2020 for ejerboliger og til 2021 for erhvervsejendomme.
 
Udskydelse med de nye vurderinger giver fortsat mulighed for udnyttelse af reglerne for familieoverdragelse af faste ejendomme til ejendomsvurderingen +/- 15 %.
 
Familieoverdragelser af fast ejendom påvirkes dels af de nye vurderinger, som træder i kraft i 2020/2021, men dels også af Skatteministeriets igangsatte revision af værdiansættelsescirkulæret.
 
Hvis du tænker på at overdrage dine faste ejendomme til dine børn, eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte, anbefaler vi ved Brockstedt-Kaalund, at du gør det nu. 

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for hjælp til overdragelse af fast ejendom eller generationsskifte.

Advokat Tom Jensen                                 E-mail: tje@bklaw.dk      Tlf.: 69 13 71 04
Advokat Allan Kobæk                               E-mail: ako@bklaw.dk    Tlf.: 69 13 71 48
Advokat Jens Fuglesang Christensen   E-mail: jfc@bklaw.dk      Tlf.: 69 13 71 40
Advokat Karen Marie Jespersen             E-mail: kmj@bklaw.dk    Tlf.: 69 13 71 19

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!