Nyheder

Nye ændringer på vej, der kan få betydning for dig, der overvejer et generationsskifte af din ejendom

Det har siden 1982 i henhold til Værdiansættelsescirkulæret været muligt at overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en værdi, der ligger +/- 15 % over/under den seneste offentlige ejendomsvurdering. Denne mulighed har betydet, at ejendomme i mange tilfælde – lovligt – har kunne overdrages til nærtstående til en lavere værdi end ejendommens handelsværdi, da de offentlige ejendomsvurderinger ikke har afspejlet ejendommens reelle værdi. 
Der lægges nu op til en ændring af Værdiansættelsescirkulæret fra 1982, som vil betyde ændringer ift. generationsskifte af ejendom mellem nærtstående. De nye ændringer forventes, at træde i kraft den 1. juli 2020.

De nuværende regler

På nuværende tidspunkt er udgangspunktet for værdiansættelsen af en ejendom i arve- og afgiftsmæssig henseende handelsværdien/markedsværdien, men ifølge værdiansættelsescirkulæret fra 1982 kan der overdrages fast ejendom mellem nærtstående til en værdi, der ligger +/-15 % fra den senest of-fentlige ejendomsvurdering. Da de offentlige ejendomsvurderinger typisk er lavere end den reelle handelspris, vil man med dette udgangspunkt kunne overdrage ejendommen billigt. Forskellen mellem den reelle handelsværdi og overdragelsessummen er en lovlig gave, som der ikke skal betales afgifter af.

De nye regler

Skatteministeriet har udsendt et høringsudkast, hvor ministeriet lægger op til en ændring af den såkaldte +/- 15 pct. regel ved overdragelse af fast ejendom til nærtstående personer. 

I udkastet foreslår Skatteministeriet, at +/- 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret ændres til en +/- 20 %-regel. Det betyder, at der som udgangspunkt kan lægges en værdiansættelse af fast ejendom til grund ved familieoverdragelser, der højst er 20% højere eller lavere end den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Forslaget skal ses i sammenhæng med de nye regler i ejendomsvurderingsloven, hvor de offentlige vurderinger i højere grad skal afspejle de reelle handelspriser. Ejendomsvurderingerne forventes at blive udsendt fra andet halvår af 2020 og frem til 2022. Ændringerne af værdiansættelsescirkulæret skal sikre overensstemmelse med de nye regler i ejendomsvurderingsloven, så det spænd, der anvendes, kommer til at svare til det usikkerhedsspænd på 20 pct., der vil gælde vedrørende de nye ejendomsvurderinger. 

Ændringerne vil træde i kraft den 1. juli 2020 og have virkning for overdragelser, hvor der på overdragelsestidspunktet foreligger en ejendomsvurdering efter den nye ejendomsvurderingslov. De nuværende regler vil fortsat være gældende, indtil de nye ejendomsvurderinger udsendt. 

Nyt styresignal

Sideløbende med udkastet til det nye cirkulære har Skattestyrelsen sendt et udkast til nyt styresignal i høring. Skattestyrelsen beskriver i dette høringsudkast styrelsens opfattelse af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder, der medfører, at +/- 15 pct. reglen ikke kan anvendes.

De særlige omstændigheder, der beskrives i styresignalet er bl.a.; 

  • - der er sket en væsentlig renovering af ejendommen,
  • - der har været salgsforhandlinger vedrørende ejendommen forud for overdragelsen, 
  • - ejendommen handles mellem uafhængige parter lige før eller efter overdragelsen, 
  • - ejendommen belånes før eller efter overdragelsen baseret på en anden værdi end den offentlige markedsværdi, der er indhentet en vurdering af ejendommen, f.eks. via en ejendomsmægler
  • - der er givet arveafkald til udligning af en for lav værdiansættelse (dødsboer)

 
Det nye styresignal indskrænker området for familieoverdragelse efter værdiansættelsescirkulæret, og det anbefales at søge juridisk rådgivning inden, der iværksættes et generationsskifte. Ved gaveoverdragelser vil det ‒ modsat ved overdragelser fra et dødsbo ‒ fortsat være muligt at anmode Skattestyrel-sen om et bindende svar, ligesom der vil kunne aftales et skatteforbehold i forbindelse med overdragelsen.

Hvad er mest fordelagtigt for dig?

Hvis du går med overvejelser om inden for den nærmeste fremtid at gennemføre et generationsskifte af ejendom til dine børn, og du har en forventning om en markant stigning i værdien ved den nye offentlige vurdering, bør du hurtigt overveje, om generationsskiftet skal tage udgangspunkt i de nuværende vurderinger.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Kontakt vores familieretsadvokater på tlf. 87 22 80 80 eller e-mail familieretsadvokaten@bklaw.dk, hvis du har spørgsmål til de nye regler eller ønsker en vurdering af din konkrete sag.
 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!