Nyheder

Konkurskarantæne - ny afgørelse i Højesteret

Højesteret fastslår, at groft uansvarlig adfærd tidligere end et år før fristdagen kan medføre konkurskarantæne, hvis ledelsen senere end et år før fristdagen undlader at rette op på adfærden.

Advokat Ole Larsen fra Brocksted-Kaalund har som beskikket advokat for en direktør i et konkursbo ført en konkurskarantænesag ved Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling, Østre Landsret og Højesteret om direktøren skulle pålægges konkurskarantæne eller ej.

Den konkrete sag

Sagen handler om et selskab, som blev taget under konkursbehandling efter at Erhvervsstyrelsen den 13. november 2013 havde begæret selskabets tvangsopløst. Selskabet havde undladt at indberette og afregne moms, A-skat, AM-bidrag og selskabsskat hvorved SKAT antageligt havde lidt et tab på ca. 25.700.000 kr. Det lykkedes ikke kurator at komme i kontakt med direktøren eller modtage selskabets regnskabsmateriale, men det kunne udledes ud fra selskabets kontoudtog, at driften måtte være ophørt den 31. oktober 2012, og at SKAT’s tilgodehavende vedrørte perioden 1. august 2011 til 30. juni 2012. Som følge heraf havde kurator begæret, at direktøren skulle pålægges konkurskarantæne og i forbindelse hermed beskikkede Sø- og Handelsretten advokat Ole Larsen som advokat for direktøren.

Sagen for Sø- og Handelsretten

Advokat Ole Larsen påstod direktøren frifundet under henvisning til, at den relevante periode for bedømmelse af konkurskarantæne var fra den 13. november 2012 (1 år før Erhvervsstyrelsens begæring om tvangsopløsning) og at direktørens eventuelle kritisable adfærd dermed var sket tidligere end et år før fristdagen.

Sø- og Handelsretten fandt det imidlertid rimeligt at pålægge direktøren konkurskarantæne i 3 år under henvisning til, at den groft uforsvarlige adfærd efter omstændighederne også omfatter adfærd, der ligger tidligere end et år før fristdagen. Ole Larsen kærede herefter kendelsen til Østre Landsret.

Sagen for Østre Landsret

Østre Landsret omgjorde Sø- og Handelsrettens kendelse og lagde til grund, at SKAT’s krav var opstået i perioden fra den 1. august 2011 til den 30. juni 2012 og dermed forud for et år før fristdagen og udtalte at det forudsættes, at den groft uansvarlige adfærd skal have fundet sted senere end et år før fristdagen. Kurator kærede herefter kendelsen til højesteret.

Højesterets endelig afgørelse

Højesteret omgjorde Østre Landsrets kendelse og stadfæstede i stedet Sø- og Handelsrettens kendelse om, at direktøren skulle pålægges konkurskarantæne.

Højesteret udtalte i sin begrundelse indledningsvist, at det er en forudsætning for konkurskarantæne, at den groft uforsvarlige adfærd skal have fundet sted senere end et år før fristdagen, hvilket var overensstemmende med Østre Landsrets kendelse.

Herefter lagde Højesteret til grund, at selskabet ikke på noget tidspunkt i sin levetid havde overholdt bogføringsloven og årsregnskabsloven, samt at selskabet havde anvendt ”sort arbejde” og undladt at foretage angivelse og afregning af moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved selskabet for perioden indtil den 30. juni 2012 havde unddraget SKAT et beløb på samlet knap 25.700.000 kr.

Højesteret lagde endvidere til grund, at selskabet heller ikke efter den 30. juni 2012 havde foretaget angivelse og afregning af skatter og afgifter, samt at selskabets indtægter og afgiftsopkrævninger løbende var blevet overført til en begrænset kreds af personer og selskaber, hvorved selskabet systematisk var blevet tømt for værdier.

Endelig lagde Højesteret til grund, at direktøren senere end et år før fristdagen undlod at rette op på de mangelfulde forhold (der var foretaget tidligere end et år før fristdagen) og at direktøren fortsatte med at tilsidesætte sine ledelsespligter.

Højesteret stadfæstede herefter Sø- og Handelsrettens kendelse om, at direktøren skulle pålægges konkurskarantæne.

Med denne afgørelse åbner Højesteret således op for, at groft uansvarlig adfærd tidligere end et år før fristdagen ud fra en helhedsvurdering kan medføre konkurskarantæne, hvis ledelsen senere end et år før fristdagen undlader at rette op herpå og dermed fortsætter den groft uansvarlige adfærd. 

Kontakt os om sagen

Her kan du læse anonymiseret versioner af kendelserne fra Sø- og Handelsretten, Østre Landsret og Højesteret.
Har du spørgsmål til sagen kan du skrive til Ole Larsen, ola@bklaw.dk eller til Andreas Brødsgaard Schnoor, abs@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!