Nyheder

Ny forbrugeraftalelov

Den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. 
 
Loven implementerer et EU totalharmoniseringsdirektiv, hvorfor tilsvarende regler vil være gældende i alle EU lande. 
 
Den nye lov indeholder en række udvidede rettigheder for forbrugeren og heraf følgende byrder for den erhvervsdrivende.  
 
De væsentligste ændringer i forhold til den nugældende lov er i korte træk opridset herunder.
 

Udvidet oplysningspligt

I den nugældende forbrugeraftalelov er den erhvervsdrivende forpligtet til at afgive en række oplysninger ved fjernsalg, altså salg via internettet, og ved aftaler indgået uden for fast forretningssted. (Læs nærmere i lovens kapitel 3.)
 
Som eksempler på oplysninger kan nævnes: Den samlede pris for varen - alt inkluderet - gebyrer, afgifter, leveringomkostninger osv., varens egenskaber og evt. fortrydelsesret efter lovens regler m.m.
 
Oplysningspligten udvides med den nye lov til som udgangspunkt at omfatte alle forbrugeraftaler.
 
Flere oplysninger før aftaleindgåelse
Efter den nuværende lov skal oplysningspligten som udgangspunkt opfyldes før aftaleindgåelse, dog således at du kan vente til et senere tidspunkt med at afgive oplysninger, som f.eks. de mere specifikke betingelser for forbrugerens fortrydelsesret. 
 
Efter den nye lov skal oplysningspligten i endnu højere grad opfyldes før aftaleindgåelsen.  Dette gælder blandt andet oplysninger om de mere specifikke betingelser for fortrydelsesretten.
 
--
 
Yderligere indeholder den nye lov en bestemmelse om, at oplysningerne som den erhvervsdrivende har pligt til at give forbrugeren, skal skrives på dansk, hvis varen/tjenesteydelsen er markedsført på dansk. 
 
– Dog kan denne bestemmelse fraviges ved at forbrugeren aktivt selv på hjemmesiden vælger at modtage oplysningerne på andet sprog f.eks. engelsk.  
 
 

Udvidet fortrydelsesret

Som loven er i dag gælder en “absolut” fortrydelsesfrist, som betyder at forbrugeren under alle omstændigheder mister sin fortrydelsesret efter 3 måneder fra købsdatoen, hvis den erhvervsdrivende ikke fyldestgørende har oplyst om fortrydelsesretten.
 
--
 
I den nye lov ændres reglerne om returnering af varen i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten. Således skal forbrugeren ikke længere sende varen retur inden 14 dages fristens udløb, men blot give meddelelse om at vedkommende ønsker at udnytte fortrydelsesretten inden fristens udløb. Herefter skal varen så sendes retur senest 14 dage efter meddelelsen om brug af fortrydelsesretten.  
 
Forbrugeren får således med den nye lov yderligere 14 dage til at returnere varen i. 
 
--

Fortrydelsesret også efter brug af varen

Ifølge den nuværende lov mister forbrugeren sin fortrydelsesret, hvis der er gjort egentlig brug af varen, bortset fra den brug der er nødvendig for, at forbrugeren kan undersøge varen ved modtagelse.
 
I den nye forbrugeraftalelov bevarer forbrugeren derimod sin ret til at fortryde købet og returnere varen, selvom varen har været taget i brug. I disse tilfælde er den erhvervsdrivende dog berettiget til at fratrække den forringelse af varens værdi, som skyldes brug af varen i den refunderede købesum. Det gælder dog ikke for håndtering af varen, som er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, 
 
Denne ændring i forbrugeraftaleloven vil givetvis medføre en vis usikkerhed om at fastslå, hvor stor en værdiforringelse en returneret vare er påført ved brug, som vil medføre kommende tvister forbrugere og erhvervsdrivende imellem.  
 
--
 
Har du spørgsmål til lovændringerne, er du velkommen til at kontakte advokat Søren Hedegaard Frederiksen på shf@bklaw.dk.  
 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!