Nyheder

​Ny lov om ejerlejligheder

Pr. 1 juli 2020 er der trådt en ny lov om ejerlejligheder i kraft. Hensigten med moderniseringen af ejerlejlighedsloven har været at gøre reglerne lettere at forstå og tilpasset nutidens boligmarked, hvorfor der er tale om en modernisering af hele ejerlejlighedsloven.

Boligadvokat Karen Marie Jespersen, der gennem flere år har rådgivet kunder i forbindelse med køb og salg af ejerlejligheder, f.eks. forældrekøb i forbindelse med studiestart mv., forklarer, at loven indeholder en række interessante fornyelser, f.eks: 

Forbud mod urimelige generalforsamlingsbeslutninger

Loven indfører som noget nyt en ”generalklausul”, der giver mulighed for at tilsidesætte generalforsamlingsbeslutninger, der er urimelige. Det er f.eks. beslutninger som alene har til formål at skaffe visse ejere eller andre utilbørlige fordele på de øvrige ejers bekostning eller påføre en eller flere ejere en utilbørlig ulempe.  

Videre beføjelser til ejerforeningen

I den nye ejerlejlighedslov er der også givet ejerforeningen en række nye beføjelser af mere lavpraktisk betydning, som advokat Karen Marie Jespersen forventer vil gøre arbejdet lettere for ejerforeningens bestyrelse i en række tilfælde.

Tinglysning af rettigheder og ekstinktion

Ejerforeningen får nu mulighed for at tinglyse fravigelser af normalvedtægten samt at stifte eller ændre rettigheder ved servitutter på de enkelte ejerlejligheder, når blot dokumentet underskrives af de tegningsberettigede i ejerforeningen, og der fremlægges dokumentation for beslutningen. Det er altså ikke længere nødvendigt at indhente underskrifter fra alle ejere.

Den nye lov fastholder udgangspunktet om, at normalvedtægten gælder, hvis der ikke er vedtaget individuelle vedtægter. Er de individuelle vedtægter ikke tinglyst på en enkelt ejerlejlighed, vil vedtægterne fremover bortfalde for alle ejerlejligheder i ejendommen. Derfor er det ekstra vigtigt, at bestyrelsen i ejerforeningen sikrer, at individuelle vedtægter eller senere vedtagne ændringer af vedtægterne altid bliver tinglyst på alle ejerlejligheder.

Adgang til de enkelte ejerlejligheder

Med loven klarlægges ejerforeningens og andre ejeres adgang til de enkelte ejerlejligheder. Der skal gives et varsel på minimum seks uger for adgang, medmindre behovet for adgang er uopsætteligt.

Bod for misligholdelse og overtagelse af ejerbeføjelser 

Ejerforeningen kan pålægge en ejer af en ejerlejlighed en bod på helt op til 10.000 kr., hvis ejeren eller nogen, som ejeren giver adgang til lejligheden, gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse over for ejerforeningen eller andre ejere. Der kan pålægges yderligere bod på op til 20.000 kr., hvis ejeren fortsætter forsømmelsen efter tidligere pålæg. 

Beslutningen om at pålægge en bod træffes på generalforsamlingen med 2/3  flertal efter både fordelingstal og antal blandt samtlige ejere. Hvis ejeren inden seks uger gør indsigelse mod boden, skal ejerforeningen anlægge retssag om bodens berettigelse. Muligheden for at pålægge en bod ændrer ikke ved ejerforeningens nugældende muligheder for at ekskludere en ejer og tvangssælge ejerlejligheden.

Hvis en ejerlejlighed er udlejet, og lejeren efter lejelovens bestemmelser udviser retsstridig adfærd, kan ejerforeningen indtræde som procespart og udøve en udlejers beføjelser, herunder ophæve lejemålet og søge lejeren udsat gennem fogedretten. 

Husorden  

Der er i loven indsat en ny og særskilt bestemmelse om husorden for at klarlægge forskellen mellem på den ene side husordensbestemmelser, der er at anse som ordensforskrifter, der kan besluttes med et simpelt flertal, og på den anden side vedtægtsbestemmelser, der kun kan besluttes med et kvalificeret flertal.
 

Ophør af stemmebegrænsning 

Reglen om, at en ejer, der ejer flere genudlejede ejerlejligheder, ikke kan stemme med fordelingstal for disse ejerlejligheder, ophæves. Efter den 1. juli 2020 får ejere af disse ejerlejligheder indflydelse på lige vilkår med andre ejere.

Mulighed for digital kommunikation

Lovændringen giver f.eks. advokater, administratorer, revisorer, landinspektører og realkreditinstitutter mv. ret til at kommunikere med ejerforeninger og ejerne af ejerligheden via Digital Post i sager om ejerforeningens eller ejeres anliggender.

Opdatering af normalvedtægten 

Moderniseringsudvalget har i deres anbefalinger foreslået en opdatering og modernisering af normal-vedtægten, idet seneste revision blev gennemført i 2004. Normalvedtægten er ikke en del af det vedtagne lovforslag, men forventes offentliggjort i slutningen af 2020. 

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Har du brug for rådgivning om den nye ejerlejlighedslov eller køb/salg af ejerlejlighed, så kontakt en af Brockstedt-Kaalunds erfarne boligadvokater.

Boligdvokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller e-mail kmj@bklaw.dk
Boligadvokat Jens Fuglsang Christensen, tlf. 69 13 71 40 eller e-mail jfc@bklaw.dk
Boligadvokat Allan Kobæk, tlf. 69 13 71 48 eller e-mail ako@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!