Nyheder

​Ny regler for andelsboliger

Folketinget har vedtaget nye regler for andelsboliger, der træder i kraft 1. juli 2018. I det følgende vil der blive redegjort for de vigtigste af dem.
 

1: Skærpede krav til stiftelse af en andelsboligforening

Fremover bliver det et krav, at max. halvdelen af finansieringen inden for en 80% lånegrænse må ske med afdragsfrie lån. Endvidere skal der ved stiftelsen foreligge en vedligeholdelsesplan for ejendommen på mindst 15 år regnet fra tidspunktet for erhvervelse af ejendommen.

2: Regulering af konkurssituationen

Hvis en andelsbolig købes på tvangsauktion har de tidligere andelshavere ret til at blive boende som lejere. Dette var nok også tidligere gældende, men er nu lovfæstet. Det er samtidig bestemt, at udlejer maximalt kan forlange en leje svarende til den gennemsnitlige opkrævede boligafgift de seneste 4 år forud for overtagelsesdagen. Reglen gælder i 6 år, hvorefter den almindelige lejelovgivning ”tager over”.

3: Forældelse for rådgivning om finansiering

Området har hidtil været omfattet af den almindelige forældelseslov, hvorefter rådgiveransvar forældes på 3 år. I en ny bestemmelse i Andelsboligforeningsloven er det nu bestemt, at muligheden for at gøre ansvar gældende overfor rådgivere først forældes efter 6 år.

4: Valuarvurdering

En af måderne, en andelsboligforening kan optage værdien af ejendommen på, er at indhente en valuarvurdering. Alt for høje valuarvurderinger har været en medvirkende årsag til, at nogle tidligere udbudte projekter har vist sig ikke at være levedygtige.
 
I ændringsloven bemyndiges erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for udarbejdelse af vurderingerne, og hvem der kan udarbejde vurderingerne, så man får mere ensartede og sammenlignelige vurderinger.

5: Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsens ansvar præciseres nu i loven, og før vi får nogen sager hos domstolene om rækkeviden, er det svært at vurdere den præcise betydning heraf.
 
Det er nu fastslået, at bestyrelsen er ansvarlig for, at bogføring og regnskabsaflæggelse sker forsvarligt, at bestyrelsen holder øje med foreningens likviditetsberedskab, at andelshaverne orienteres om foreningens forhold, når der er behov for det, og at foreningens ejendom vedligeholdes forsvarligt og i overensstemmelse med budgetter og generalforsamlingens vedtagelser.
 
Dette har formentligt i vid udstrækning også været gældende før lovændringen.
 
Endelig er der kommet krav om, at bestyrelsen på den årlige generalforsamling skal offentliggøre et nøgletalsskema med en række oplysninger. Også på dette punkt har erhvervsministeren fået bemyndigelse til at præcisere, hvilke oplysninger, der skal fremgå.
 
For andelsboligforeninger, der anvender en kompetent revisor til at udarbejde foreningens regnskab, får dette krav næppe nogen betydning, da revisorer i forvejen er underlagt en pligt hertil, og må formodes om ikke fuldstændigt så i vidt omfang allerede at give sådanne oplysninger i regnskabet.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Har du spørgsmål til indholdet af denne artikel, er du velkommen til at kontakte advokat Søren Schulz på tlf. 69 13 71 36 eller e-mail ses@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!