Privatlivspolitik - sagsbehandling ved Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab

I denne politik kan du som klient/kommende klient læse om Brockstedt-Kaalunds (BK’ s) behandling af dine personoplysninger i forbindelse med BK’ s sagsbehandling.

Kontaktoplysninger m.v. Dataansvarlig

BK er som klart udgangspunkt dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med BK ’s sagsbehandling.

BK er:
 
Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg
info@bklaw.dk
Cvr. nr. 34740178
Tlf. 87 22 80 80
 

Formålene med vores persondatabehandling, kategorierne af oplysninger og behandlingsgrundlag

Når du er klient hos BK, eller i proces mod at blive det, behandler BK dine personoplysninger.
 
Oplysningerne behandler BK for at kunne indgå/opfylde den aftale om juridisk bistand BK er ved at indgå/har indgået med dig (eller det selskab som du handler på vegne af) jfr. persondataforordningens artikel 6, 1. b.
  
De mere konkrete formål med behandlingen afhænger i høj grad af den konkrete sag.
 
Ligeledes afhænger typen af oplysninger BK behandler i høj grad af den konkrete sag, men typisk vil det være:

  • Kontaktoplysninger (navn, adresse, mailadresse, telefonnummer)
  • Stillingsbetegnelse og professionel baggrund.

 
Endvidere behandler BK i nogle tilfælde (såfremt det er nødvendigt for korrekt varetagelse af klientens interesser):

  • Bankoplysninger
  • Skatteoplysninger
  • Oplysninger om økonomiske forhold i bred forstand i øvrigt.
  • Civilstand.
  • Oplysninger om personlige/private forhold, der er relevant for sagsbehandlingen i øvrigt såsom ønske om skilsmisse, samvær, ønske om en bestemt retsstilling i øvrigt, forhold til/adfærd overfor børn og ægtefælle, adfærd på arbejdsplads, adfærd i/ved lejemål.

I familieretlige sager (sager om separation, skilsmisse og samvær med børn), sager om personskadeerstatning, ansættelsesretlige sager, værgemålssager og straffesager behandler BK endvidere i visse tilfælde (men udelukkende såfremt det er nødvendigt for korrekt varetagelse af klientens interesser) såkaldte personfølsomme oplysninger i form af:

  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
  • Helbredsoplysninger.
  • Oplysninger om seksuelle forhold.

Når BK behandler følsomme oplysninger, sker dette, foruden med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1 b, med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og artikel 9, stk. 2, litra b og persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c. Oplysninger om strafferetlige forhold, behandler BK som beneficerede forsvarere, dvs. det er en behandling, der foretages under kontrol af domstolene og som således har hjemmel i persondataforordningens artikel 10.

BK er underlagt hvidvaskloven i forbindelse med visse sager og i den forbindelse vil BK endvidere behandle personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1. c. Oplysninger vi behandler i den forbindelse vil typisk være:
Cpr. nr., pasnummer, kørekortnummer og lignende legitimationsoplysninger.

Vedr. tilmelding til services på BK’ s hjemmesider, såsom f.eks. nyhedsbreve eller ved brug af kontaktformular på www.bklaw.dk eller www.skadeserstatning.dk, henvises til de særskilte vilkår, der gælder i den forbindelse og som henvises til ved brug af de konkrete services.

Eventuelle kategorier af modtagere:

BK’ s behandling af personoplysninger sker på en IT-platform, der kører hos en ekstern hosting leverandør og i den forstand sker der videregivelse af oplysninger til hostingfirmaet. - Se nedenfor under punktet ”sikkerhed” omkring hostingfirmaet.

Dine oplysninger vil endvidere blive overgivet til eksterne 3. parter i det omfang det er nødvendigt for at varetage dine interesser i den konkrete sag (eller hvis BK bliver berettiget pålagt det af offentlige myndigheder såsom politiet, SKAT og/eller domstolene). De eksterne 3. parter kan være:
Parter, partsrepræsentanter, domstole, banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, skønsmænd, vurderingsmænd, offentlige myndigheder (til eks. arbejdsmarkedets erhvervssikring, ankestyrelsen, patienterstatningen).

Eventuelle overførsler til tredjelande

Hos BK overfører vi ikke dine oplysninger til lande udenfor EU. Sker der overførsel til et land udenfor EU, vil det være et land, der står på EU’ s liste over sikre 3. lande.

Tidsrum for BK’ s persondatabehandling

BK’ s medarbejdere er instrueret i kun at behandle personoplysninger i det omfang det tjener et sagligt formål i den konkrete sag.

Ift. sletning af sagerne og de heri lagrede oplysninger, følger BK følgende politik:

Vi opbevarer sagerne/oplysningerne i 10 år efter sagens afslutning, herefter tages skridt til sletning /irreversibel anonymisering af sagerne/oplysningerne i sagerne. 

Årsagen til den 10 års opbevaringsperiode er følgende:

Både af hensyn til klienterne – der somme tider flere år efter en sags afslutning, ønsker oplysninger fra en gammel sag/sagen genåbnet -  såvel som af hensyn til BK’ s egen interesse i at kunne dokumentere BK’ s sagsbehandling, er det hensigtsmæssigt, at sagerne gemmes i den nævnte 10 års periode. Det er ikke teknisk/ praktisk muligt selektivt at slette oplysninger i sagerne, således at f.eks. særlige kategorier af oplysninger slettes tidligere end andre. Ofte indgår særlige kategorier af oplysninger i dokumenter, hvori samtidig indgår almindelige oplysninger som det er relevant at gemme og skulle BK i praksis ind og gennemgå akterne i afsluttede sager med jævne mellemrum og overstrege følsomme oplysninger i dokumenterne, ville det reelt beslaglægge tid/ressourcer i helt uforholdsmæssigt (og i sidste ende for klienterne fordyrende) omfang. Udgangspunktet for opbevaring af sagerne er derfor den ovenfor anførte 10 års periode.
I det omfang opbevaringen af oplysninger er begrundet i hensyn udelukkende til BK, sker opbevaringen med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1. f. De hensyn til BK, der ligger bag opbevaringen er angivet ovenfor.

Sikkerhedsmæssige foranstaltninger

BK har interne politikker og gør brug af tidssvarende tekniske løsninger, med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger.

BK’ s IT-system drives via en ekstern hosting leverandør ved navn SOTEA A/S, cvr. nr. 10085225, der sikrer, at alle forhold omkring antivirus, firewall, backup mv. stedse er opdateret iht. indgået databehandleraftale. På serveren hos SOTEA A/S ligger firmaets data, inkl. sagerne.

SOTEA A/S er underlagt revision årligt fra REVI-IT A/S og har opnået en ISAE 3402 erklæring. Der forefindes ikke elektroniske data vedr. sagerne lagret lokalt hos BK.

I BK’ s advokatsystem Unik Advosys (software, der kører på SOTEA platformen / SOTEA serveren) oprettes og håndteres BK’ s sager og de dertil hørende persondata.

Dine rettigheder

Du har i udgangspunktet ret til at få indsigt i de personoplysninger, BK behandler om dig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod BK’ s behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger (såfremt BK ligger inde med forkerte oplysninger).

Du har ret til at få BK ’s behandling af dine personoplysninger begrænset, i det omfang lovgivningen i øvrigt ikke tilsiger, at BK skal/kan behandle oplysningerne.  

Du har ret til at anmode BK om at slette personoplysningerne og i det omfang lovgivningen i øvrigt ikke tilsiger, at BK skal/kan behandle oplysningerne, vil BK efterkomme en sådan anmodning.

Du har i udgangspunktet krav på at få indsigt i de oplysninger BK behandler om dig.

Hvis BK behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage og BK vil derpå ophøre med at behandle oplysningerne, medmindre BK også behandler oplysninger på andet juridisk grundlag end dit samtykke.

Hvis du er uenig i lovligheden af den måde BK behandler dine personoplysninger på, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. – Kontaktoplysningerne står ovenfor.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. – Se www.datatilsynet.dk

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!